Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου

Ο ακρογωνιαίος λίθος της επιχείρησής μας περιλαμβάνει τα εσωτερικά μοντέλα βέλτιστης στρατηγικής υποβολής προσφορών για τη μεγιστοποίηση των κερδών των πελατών μας κατά τη συμμετοχή τους στους διάφορους τομείς της αγοράς. Οι μηχανικοί μας έχουν αναπτύξει πολύπλοκα μαθηματικά εργαλεία βελτιστοποίησης, τα οποία λαμβάνουν υπόψη πληθώρα σεναρίων ανανεώσιμης παραγωγής και τιμών της αγοράς, προκειμένου να παράξουν τη βέλτιστη στρατηγική υποβολής προσφορών για το χαρτοφυλάκιο που εκπροσωπούμε.

Στο πλαίσιο αυτό, η παραγωγή των ΑΠΕ ελέγχεται κεντρικά από την Optimus Energy με βέλτιστο τρόπο, στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση της αξίας της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι ιδιοκτήτες των μονάδων ΑΠΕ διατηρούν όλα τα δικαιώματά τους στις εγκαταστάσεις τους.