Προβλέψεις ανανεώσιμης παραγωγής

Το κύριο χαρακτηριστικό της παραγωγής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι ο διακοπτόμενος και αβέβαιος χαρακτήρας της. Ενώ αυτό είναι πιο εμφανές για την παραγωγή αιολικής ενέργειας, η ηλιακή παραγωγή μπορεί επίσης να αποδειχθεί αρκετά ασταθής και απρόβλεπτη σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο (λεπτά μπροστά).

Δεδομένου ότι οι μονάδες ΑΠΕ θα αναλάβουν την ευθύνη εξισορρόπησης στο νέο περιβάλλον της ελληνικής αγοράς, η ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων πρόβλεψης που θα λαμβάνουν ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις ΑΠΕ και θα είναι σε θέση να παράγουν αξιόπιστες και συνεχείς προβλέψεις βραχυπρόθεσμης παραγωγής, είναι ζωτικής σημασίας.

Στην Optimus Energy έχουμε αναπτύξει ανταγωνιστικές μεθοδολογίες βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης σε επίπεδο πάρκων, για διάφορες τεχνολογίες ΑΠΕ:

  • ανεμογεννήτριες
  • φωτοβολταϊκά
  • μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες
  • Μικρή θερμοηλεκτρική παραγωγή (συμπαραγωγή, βιομάζα και γεωθερμία)

Οι μεθοδολογίες μας, μας επιτρέπουν:

  • να προβλέψουμε με ακρίβεια τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας
  • να λαμβάνουμε τις καλύτερες αποφάσεις βάσει των προβλέψεων
  • να μεγιστοποιούμε την αξία των πελατών μας και να ελαχιστοποιούμε το κόστος αποκλίσεων