Προσομοίωση αγοράς και πρόβλεψη τιμών

Η πρόβλεψη των τιμών της αγοράς είναι εξίσου σημαντική, προκειμένου να ληφθούν υπόψη αβεβαιότητες σχετικά με τη δυναμική της αγοράς (συμπεριλαμβανομένης της ζήτησης, της διαθεσιμότητας παραγωγής και των στρατηγικών υποβολής προσφορών των συμμετεχόντων), και των επιπτώσεών αυτών στο αναμενόμενο κέρδος.

Οι μηχανικοί των συστημάτων μας έχουν αναπτύξει ολοκληρωμένα εργαλεία εκκαθάρισης της αγοράς που βασίζονται στη βελτιστοποίηση, ενσωματώνοντας τις πλήρεις λειτουργίες της τρέχουσας καθώς και της επερχόμενης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας υπό το Μοντέλο Στόχο στην Ελλάδα. Τα μοντέλα μας λαμβάνουν άμεσα υπόψη τους τεχνικούς περιορισμούς του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και περιορισμούς της αγοράς για κάθε ξεχωριστό τμήμα της (προ-ημερήσιο, ενδοημερήσιο, εξισορρόπηση), και μαζί με τις γνώσεις μας για τη διάρθρωση και τη δυναμική της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας επιτρέπουν να προβλέπουμε αποτελεσματικά τα αποτελέσματα εκκαθάρισης της αγοράς.