Υπηρεσίες Εμπορίας

Χάρη στους έξυπνους αλγόριθμούς  μας και την εμπειρία μας στην αγορά, μπορούμε να εντάξουμε βέλτιστα το παραγωγικό σας δυναμικό στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παράλληλα αναλαμβάνουμε τα ρίσκα αποκλίσεων προβλέψεων-παραγωγής. Με αυτόν τον τρόπο, η Optimus Energy παράγει πρόσθετα έσοδα για τη μονάδα σας. Και το καλύτερο από όλα: μπορεί να είναι 100% χωρίς ρίσκο.

Η Optimus Energy επιτρέπει την άμεση συμμετοχή του παραγωγικού σας δυναμικού:

  • στην τρέχουσα προ-ημερήσια αγορά στην Ελλάδα
  • στη νέα προθεσμιακή αγορά (αντιστάθμιση τιμών), προ-ημερήσια αγορά και ενδο-ημερήσια αγορά, στο πλαίσιο του Μοντέλου Στόχο (Target Model) στην Ελλάδα (2019 και μετά)
  • στη νέα αγορά εξισορρόπησης και επικουρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα (2019 και μετά), ενώ παράλληλα αναλαμβάνει τους κινδύνους αποκλίσεων και διευθετεί τη διαδικασία εκκαθάρισης αποκλίσεων για εσάς.

Πώς εντάσσουμε το παραγωγικό σας δυναμικό στην αγορά

  • Συνδεθείτε στις υπηρεσίες μας έξυπνων συναλλαγών: Συνδυάζουμε τη λειτουργία των εγκαταστάσεών σας μαζί με τους αλγόριθμους βελτιστοποίησής μας για τη βέλτιστη πώληση της παραγωγής σας σε χρονική ανάλυση 30-λεπτων διαστημάτων.
  • Επιλέξτε τη συμμετοχή σας στην αγορά: Εμπορευόμαστε την ηλεκτρική σας ενέργεια στην αγορά που αξίζει περισσότερο, αλλά σας εμπλέκουμε ενεργά στη στρατηγική συναλλαγών. Μπορείτε να επιλέξετε τον τομέα της αγοράς για τη συμμετοχή σας. Για παράδειγμα, μπορούμε να συμμετέχουμε τόσο στην τρέχουσα αγορά (προ-ημερήσια, ενδο-ημερήσια) όσο και στην αγορά εξισορρόπησης και επικουρικών υπηρεσιών, ή να εναλλάσσουμε μεταξύ αυτών για να μεγιστοποιούμε τα έσοδά σας.
  • Ελαχιστοποιήστε το κόστος αποκλίσεων: Οι αλγόριθμοί μας προνοούν για τις αποκλίσεις της παραγωγής σας και προβλέπουν τις τιμές αποκλίσεων. Έτσι, μειώνουμε ή αποφεύγουμε το κόστος αποκλίσεων, συμμετέχοντας στην ενδο-ημερήσια αγορά και κατευθύνοντας την παραγωγή σας σε πραγματικό χρόνο.
  • Επιλέξτε τυποποιημένα ή εξατομικευμένα προϊόντα: Προσφέρουμε προϊόντα τυποποιημένα ή εξατομικευμένα ανάλογα με τις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε την πρόσβαση στην προ-ημερήσια αγορά με την εξασφάλιση μιας σταθερής απόδοσης, ή να παρακολουθείτε την τιμή της προ-ημερήσιας αγοράς προκειμένου να μεγιστοποιείτε την οικονομική σας απόδοση αναλαμβάνοντας ένα μικρό ρίσκο έναντι των αλλαγών στις τιμές της αγοράς.
  • Διασφαλίστε διαφανή λειτουργία: Δουλεύουμε με διαφάνεια, με κίνητρο το αμοιβαίο όφελος από την εμπορία της παραγόμενης ηλεκτρικής σας ενέργειας. Δεν υπάρχουν κρυφές χρεώσεις.