Γιατί Optimus Energy

Η άμεση συμμετοχή των ΑΠΕ στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισμού αρχίζει από το 2017

Μέχρι πρόσφατα, οι ΑΠΕ αντιμετωπίζονταν ως ένας ειδικός τύπος συμμετέχοντος στην αγορά ηλεκτρισμού λόγω του μη-κατανεμόμενου χαρακτήρα τους και αποζημιώνονταν για την τελική παραγωγή τους κυρίως βάσει ενός μηχανισμού εγγυημένων τιμών (επιδοτήσεις), ανάλογα με την τεχνολογία ΑΠΕ. Ωστόσο, η παραδοσιακή προσέγγιση του μηχανισμού επιδοτήσεων άλλαξε πρόσφατα, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια 2014-2020, οι οποίες αποτυπώθηκαν στον Ελληνικό Νόμο 4414/2016.

Σύμφωνα με τον πρόσφατο Ελληνικό Νόμο, οι νέες μονάδες ΑΠΕ (οι οποίες συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης με το ΛΑΓΗΕ από το έτος 2017 και στο εξής) αποζημιώνονται μέσω ενός μηχανισμού ο οποίος βασίζεται στην αγορά (feed-in premium), και είναι υπεύθυνες για την εξισορρόπησή τους. Με άλλα λόγια, η πράσινη ηλεκτρική ενέργεια πωλείται απευθείας στην ανταγωνιστική αγορά, ενώ ο παραγωγός εκτίθεται επίσης σε χρεώσεις αποκλίσεων. Η στήριξη λαμβάνει μόνο τη μορφή διαφορικής προσαύξησης, η οποία προστίθεται στα έσοδα από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά.

Αυξανόμενη πολυπλοκότητα στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: Προσαρμογή στο Μοντέλο Στόχο (Target Model)

Παράλληλα με το νέο περιβάλλον αγοράς για τις ΑΠΕ, η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα υποστεί ριζική αναδιάρθρωση από το 2019 και έπειτα, προκειμένου να επιτευχθεί σταδιακά η πλήρης σύζευξη με τις αγορές άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Η ανάπτυξη μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένας από τους κύριους στόχους του τρίτου πακέτου μέτρων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ενέργεια, οι δε κανόνες για την ενοποίηση της αγοράς βασίζονται στο λεγόμενο Μοντέλο Στόχο (Target Model) για την ηλεκτρική ενέργεια.

Η τελική λύση για την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο του Μοντέλου Στόχο περιλαμβάνει:

 • μια νέα προθεσμιακή αγορά (κεντρικά οργανωμένη αλλά και διμερών εξωχρηματιστηριακών συμβάσεων) για την αντιστάθμιση της μεταβλητότητας των τιμών της τρέχουσας αγοράς (spot market)
 • μια αναδιοργανωμένη προ-ημερήσια αγορά η οποία εκκαθαρίζεται σύμφωνα με τον πανευρωπαϊκό αλγόριθμο επίλυσης “Euphemia”
 • μια νέα ενδο-ημερήσια αγορά, η οποία αποτελείται τόσο από δημοπρασίες (κοινές δημοπρασίες στα ιταλικά σύνορα) όσο και από τη δυνατότητα συνεχούς διαπραγμάτευσης (24 ώρες το 24ωρο)
 • μια νέα αγορά εξισορρόπησης και επικουρικών υπηρεσιών η οποία δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής ανανεώσιμων πηγών
 • μεταρρυθμίσεις στις διαδικασίες εκκαθάρισης αποκλίσεων σε σχέση με τις θέσεις που διαμορφώνουν στην αγορά οι συμμετέχοντες (market positions).

Νέες προκλήσεις για τους παραγωγούς ΑΠΕ

Η έκθεση στην αγορά και η ευθύνη εξισορρόπησης στο νέο περιβάλλον, αποτελούν για τις ΑΠΕ ένα ισχυρό κίνητρο για βέλτιστη συμμετοχή στους κατάλληλους τομείς της αγοράς, προκειμένου να μεγιστοποιούνται τα έσοδα από την αγορά και να αποφεύγεται το υψηλό κόστος αποκλίσεων.

Η ανάληψη αυτών των ευθυνών, και μάλιστα υπό συνθήκες μεταβαλλόμενης αρχιτεκτονικής της αγοράς λόγω της επικείμενης αναδιάρθρωσης στην Ελλάδα, αποτελεί μια ακόμη πρόκληση για τους παραγωγούς ΑΠΕ.

Optimus Energy: Ο δρόμος για την καλύτερη αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων και την πρόσβαση στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Οι κάτοχοι μονάδων ΑΠΕ δεν έχουν εξοικειωθεί ακόμη με τις νέες ρυθμίσεις και δεν διαθέτουν τις κατάλληλες στρατηγικές υποβολής προσφορών για τη βέλτιστη συμμετοχή τους στην χονδρεμπορική αγορά. Η Optimus Energy είναι εδώ για να σας βοηθήσει! Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της Optimus Energy έχουν δημιουργήσει προηγμένα εργαλεία λογισμικού για την ανάλυση της αγοράς και την αντιστάθμιση των κινδύνων για λογαριασμό των παραγωγών ΑΠΕ.

Η κύρια δραστηριότητά μας περιλαμβάνει:

 • Αποτελεσματικές τεχνικές πρόβλεψης για την αβέβαιη ανανεώσιμη παραγωγή
 • Μοντέλα προσομοίωσης αγορών και εις βάθος γνώση της δομής εκκαθάρισης της αγοράς από το προθεσμιακό επίπεδο έως και τη λειτουργία σε πραγματικό χρόνο
 • Βέλτιστες στρατηγικές υποβολής προσφορών και διαχείρισης ρίσκου για το σωρευτικό χαρτοφυλάκιο

Βασιζόμαστε στις γνώσεις που έχουμε για την αγορά και στις ισχυρές ικανότητες ανάλυσης δεδομένων και βέλτιστης κατανομής της παραγωγής ΑΠΕ, έτσι ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί:

 • στις τρέχουσες διαδικασίες της προ-ημερήσιας αγοράς στην Ελλάδα
 • στις νέες ρυθμίσεις της αγοράς βάσει του Μοντέλου Στόχο (αναμένεται από το 2019 και μετά), συμπεριλαμβανομένης της προθεσμιακής αγοράς, της αναδιοργανωμένης προ-ημερήσιας αγοράς, της ενδο-ημερήσιας αγοράς και της νέας αγοράς εξισορρόπησης και επικουρικών υπηρεσιών
 • στην αντιμετώπιση του ρίσκου αποκλίσεων και στην εξυπηρέτηση στη διαδικασία εκκαθάρισης αποκλίσεων. Εκμεταλλευόμενη την “επίδραση χαρτοφυλακίου” (επίδραση χωρικής διασποράς), η Optimus Energy μετριάζει τη μεταβλητότητα και την αβεβαιότητα της παραγωγής κάθε ξεχωριστής μονάδας ΑΠΕ του χαρτοφυλακίου. Η σώρευση είναι επωφελής τόσο για τη μονάδα ΑΠΕ, καθώς μειώνει τους κινδύνους αγοράς και εξισορρόπησης, όσο και για την ασφάλεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Στην τελευταία περίπτωση, λόγω του κόστους και της πολυπλοκότητας που προκύπτουν από τον κεντρικό έλεγχο ενός πολύ μεγάλου αριθμού αποκεντρωμένων μονάδων ΑΠΕ, είναι προτιμότερο ο Διαχειριστής του Συστήματος να συναναστρέφεται με έναν ενδιάμεσο φορέα σωρευτικής εκπροσώπησης, ο οποίος με τη σειρά του είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση μεμονωμένων μονάδων.

Συμμετέχοντας με τις μονάδες σας στο χαρτοφυλάκιο της Optimus Energy – τον πρώτο Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ στην Ελλάδα – θα έχετε τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε ευκαιρίες και να προσφέρετε την ηλεκτρική σας ενέργεια στις αγορές με τις υψηλότερες αποδόσεις, περιορίζοντας την έκθεση και εξασφαλίζοντας σταθερά έσοδα από την αγορά.