White Paper

23/4/2018: Παρουσίαση εταιρείας – Συμμετοχή παραγωγών ΑΠΕ στις επερχόμενες δημοπρασίες της ΡΑΕ για νέους αιολικούς και Φ/Β σταθμούς

Παρουσίαση εταιρείας

Η εμπορική διαχείριση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα αλλάζει καθοριστικά, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κρατικές Ενισχύσεις στους Τομείς του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι παραγωγοί ΑΠΕ (νέες εγκ/σεις) θα αποζημιώνονται μέσω μηχανισμών βασισμένων στην αγορά και θα υφίστανται κόστη εξισορρόπησης εφόσον οι προβλέψεις παραγωγής διαφέρουν από τα πραγματικά επίπεδα παραγωγής τους. Στην κατεύθυνση αυτή, ο Νόμος 4414/2016 θεμελιώνει τη μετάβαση προς την άμεση συμμετοχή των μονάδων ΑΠΕ (πάνω από συγκεκριμένα όρια εγκατεστημένης ισχύος [1]) στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (ΗΕ) και στο μηχανισμό εξισορρόπησης και εκκαθάρισης αποκλίσεων που διενεργεί ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), προβλέποντας επιπλέον μία προσαύξηση επί της τιμής εκκαθάρισης της αγοράς (μέσω «Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης» – ΣΕΔΠ – ή “Feed-in Premium contract”). Οι παραγωγοί ΑΠΕ θα αποκτήσουν με τον τρόπο αυτό αυξημένα κίνητρα ανταγωνιστικότητας, ενώ ταυτόχρονα θα επωμιστούν την ευθύνη της ακρίβειας πρόβλεψης της παραγωγής τους, ήτοι θα καταστούν οικονομικά υπεύθυνοι για το πρόσθετο κόστος εξισορρόπησης του Συστήματος ΗΕ σε πραγματικό χρόνο όταν αυτό προκαλείται από απόκλιση μεταξύ προβλέψεων και πραγματικής παραγωγής τους.

Το παραπάνω πλαίσιο, σε συνδυασμό με τη διαδικασία προσαρμογής της ελληνικής αγοράς ΗΕ προς το Ευρωπαϊκό Μοντέλο-Στόχο (Electricity Target Model), συνεπάγεται την άμεση αποκέντρωση διαδικασιών οι οποίες έως σήμερα βρίσκονταν υπό τον κεντρικό έλεγχο του ΑΔΜΗΕ, δηλαδή τη μεταφορά της ευθύνης εξισορρόπησης από τον ΑΔΜΗΕ στους επιμέρους παραγωγούς ΑΠΕ. Καταλυτικό ρόλο στην εμπορική διαχείριση των ΑΠΕ στην Ελλάδα θα διαδραματίζουν πλέον οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ (ΦοΣΕ ΑΠΕ), μέσω των οποίων σταθμοί ΑΠΕ πολλών παραγωγών θα συμμετέχουν στην αγορά και στους μηχανισμούς εξισορρόπησης στα πλαίσια μεγαλύτερων χαρτοφυλακίων. Η συμβολή των ΦοΣΕ ΑΠΕ θα είναι σημαντική στον περιορισμό της απόκλισης πρόβλεψης – πραγματικής παραγωγής, χάρη στο φαινόμενο της χωρικής διασποράς που αμβλύνει σημαντικά την αβεβαιότητα και μεταβλητότητα της παραγωγής των σταθμών ΑΠΕ.

Η Optimus Energy Α.Ε. ιδρύθηκε πρόσφατα και φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει ως ΦοΣΕ ΑΠΕ στη δραστηριότητα της σωρευτικής εκπροσώπησης σταθμών ΑΠΕ στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα επόμενα έτη, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δημιουργήθηκε από ομάδα επιστημόνων και στελεχών της αγοράς ενέργειας με εξειδικευμένες γνώσεις και πολυετή εμπειρία στην ενεργειακή διαχείριση θερμικών σταθμών και σταθμών ΑΠΕ σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, στους τομείς της επιχειρησιακής έρευνας – βελτιστοποίησης, σε εφαρμογές και πληροφοριακά συστήματα, καθώς και στο σχεδιασμό και τη λειτουργία χονδρεμπορικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας σε διεθνές επίπεδο. Επενδύοντας στην επιστημονική και εφαρμοσμένη ερευνητική καινοτομία, και μέσω της δραστηριοποίησης νέων επιστημόνων, η εταιρεία αποσκοπεί:

 • στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ΑΠΕ
 • στη δημιουργία υπηρεσιών και συστημάτων υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας
 • στη δυναμική επιχειρηματική ανάπτυξη.

Συνεπώς, οι δραστηριότητες – υπηρεσίες της Optimus Energy έχουν χαρακτήρα εντάσεως έρευνας-καινοτομίας, τομέα τον οποίο η Χώρα μας στοχεύει να ενισχύσει τα επόμενα χρόνια. Στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι να εκμεταλλευθεί την πρωτοπορία της στην Ελληνική αγορά, καθώς και το υψηλό εγχώριο επιστημονικό δυναμικό, ώστε σταδιακά να εξαπλωθεί στην παροχή των υπηρεσιών της και σε περιφερειακό επίπεδο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Πιο συγεκριμένα, η Optimus Energy έχει επενδύσει σε λογισμικό μηχανικής μάθησης και βέλτιστης διαχείρισης χαρτοφυλακίου υψηλής εξειδίκευσης που αναπτύχθηκε ενδογενώς από τα επιστημονικά στελέχη της, για την επίτευξη:

 • ελαχιστοποίησης του κόστους εξισορρόπησης των μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ μέσω της ακριβούς πρόβλεψης παραγωγής τους
 • αποδοτικών στρατηγικών καθημερινής διαχείρισης στις επιμέρους αγορές κατά το Μοντέλο Στόχο (Target Model) με αντικειμενικό σκοπό τη μεγιστοποίηση των εσόδων του χαρτοφυλακίου.

Οι υπηρεσίες, τις οποίες ταχύτατα αναπτύσσει η Optimus Energy, είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των κλιματικών στόχων, μέσω της περαιτέρω ένταξης των ΑΠΕ στο εγχώριο μίγμα καυσίμου, καθώς εξομαλύνουν – περιορίζουν τη στοχαστικότητα των τεχνολογιών ΑΠΕ.

Τα ανωτέρω εργαλεία εγγυώνται τη διαμόρφωση του τιμήματος υπηρεσιών εκπροσώπησης προς τους παραγωγούς ΑΠΕ στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, καθώς και την περαιτέρω επίτευξη κέρδους επωφελία των εκπροσωπούμενων παραγωγών ΑΠΕ μέσω της παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης στο Διαχειριστή του Συστήματος.

Η Optimus Energy έχει συμφωνήσει με την «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» για την αποκλειστική εκπροσώπηση των αιολικών πάρκων με Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ). Αντίστοιχες συμφωνίες αναμένονται το ερχόμενο διάστημα και με άλλους παραγωγούς ΑΠΕ στην Ελλάδα που κατέχουν σταθμούς ΑΠΕ με ΣΕΔΠ.

Συμμετοχή παραγωγών ΑΠΕ στις επερχόμενες δημοπρασίες ΡΑΕ για νέα αιολικά πάρκα & Φ/Β σταθμούς

Στα πλαίσια των επερχόμενων ανταγωνιστικών διαδικασιών (δημοπρασιών) για την ανάπτυξη νέων μονάδων ΑΠΕ, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής ο τρόπος αντιμετώπισης του κόστους εξισορρόπησης από τους δυνητικούς παραγωγούς ΑΠΕ που θα συμμετάσχουν στις δημοπρασίες [1]. Το κόστος εξισορρόπησης μπορεί να αποδειχθεί σημαντικά υψηλό αν ένας παραγωγός ΑΠΕ διαχειριστεί ένα χαρτοφυλάκιο π.χ. 1-3 αιολικών πάρκων του ενδογενώς, καθότι απαιτούνται κατ’ ελάχιστον:

 1. εξειδικευμένες γνώσεις σχεδιασμού και λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
 2. βαθιά γνώση των συνθηκών λειτουργίας και των τεχνικών δυνατοτήτων των συμβατικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
 3. επένδυση σε λογισμικό μηχανικής μάθησης, σε εργαλεία προσομοιώσεων καθώς και ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα αιχμής για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σε ημερήσιο επίπεδο και σε πραγματικό χρόνο,
 4. επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό άρτιας επιστημονικής κατάρτισης το οποίο θα εργάζεται σε βάρδιες (5 άτομα ανά θέση εργασίας), προκειμένου να είναι δυνατή η διαχείριση του χαρτοφυλακίου σταθμών ΑΠΕ κατά τη διάρκεια όλου του 24ωρου, και ειδικά για τη συμμετοχή στην Ενδοημερήσια Αγορά και στην Αγορά Εξισορρόπησης Ενέργειας Πραγματικού Χρόνου.

Η επένδυση αυτή είναι σημαντική, και εάν υλοποιηθεί από πολλούς ΦοΣΕ ΑΠΕ ή/και μεμονωμένους παραγωγούς ΑΠΕ στην Ελλάδα το σταθερό κόστος εξυπηρέτησης του κάθε (μικρού) χαρτοφυλακίου ανηγμένο ανά παραχθείσα MWh θα είναι υψηλό. Η ανωτέρω επένδυση εκτιμάται σε εκατοντάδες χιλιάδες € σε ετήσια βάση, η οποία σε κάθε περίπτωση κρίνεται απαγορευτική εφόσον δεν πραγματοποιηθεί υπό τους όρους σωρευτικής εκπροσώπησης (αυξημένη οικονομία κλίμακας). Επιπλέον του υψηλού κόστους της ανωτέρω επένδυσης, εκτιμάται ότι κάθε παραγωγός ΑΠΕ (με 1-3 αιολικά πάρκα) θα επιβαρύνεται με σημαντικό κόστος εξισορρόπησης [2], σαφώς υψηλότερο από το ανώτατο επίπεδο μοναδιαίου κόστους (σε €/MWh) το οποίο εγγυάται η Optimus Energy.

Η καθιερωμένη πρακτική στην Ευρώπη σχετικά με τη διαχείριση του κόστους εξισορρόπησης για επενδύσεις σε νέα έργα ΑΠΕ είναι η ακόλουθη:

 • Ο παραγωγός ΑΠΕ έρχεται σε επαφή με έναν Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ (ΦοΣΕ ΑΠΕ), ο οποίος του εγγυάται εγγράφως το ανώτατο επίπεδο μοναδιαίου κόστους (σε €/MWh) που θα του επιβάλλει για την εκπροσώπηση των σταθμών του στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και για το σχετικό κόστος εξισορρόπησης.
 • Με την παραπάνω εγγύηση του ανώτατου μοναδιαίου κόστους εξισορρόπησης, ο παραγωγός ΑΠΕ εκπονεί επιχειρηματικό πλάνο με δεδομένη ροή εσόδων που διαμορφώνεται από την τιμή προσφοράς του στη δημοπρασία, αλλά και από το κόστος εξισορρόπησης (υποσημείωση 1).
 • Στη συνέχεια αιτείται χρηματοδότηση από τράπεζα ή/και άλλους χρηματοοικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς στη δημοπρασία για το συγκεκριμένο σταθμό.
 • Ο παραγωγός και η τράπεζα συμφωνούν στο επιχειρηματικό πλάνο, και η τράπεζα δίνει το πράσινο φως για τη δυνητική χρηματοδότηση κατασκευής του σταθμού σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της δημοπρασίας.
 • Μετά τη δημοπρασία, ο παραγωγός ΑΠΕ υπογράφει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τον ΦοΣΕ ΑΠΕ, η οποία είναι προαπαίτηση για την επακόλουθη υπογραφή της χρηματοδότησης από την τράπεζα.
 • Στη συνέχεια, ο παραγωγός ΑΠΕ κατασκευάζει το έργο και εκκινεί η εμπορική λειτουργία του, με την εκπροσώπησή του στις αγορές να πραγματοποιείται, αδιάληπτα, από τον ΦοΣΕ ΑΠΕ.

Η παραπάνω διαδικασία προστατεύει τόσο τον παραγωγό όσο και την τράπεζα από το ρίσκο των ελλιπών εσόδων λόγω αυξημένου κόστους εξισορρόπησης, το οποίο σε αντίθετη περίπτωση, ακριβώς λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας για το δυνητικό ύψος του, μπορεί να αποτελέσει αιτία μη χρηματοδότησης από την τράπεζα. Έτσι, διασφαλίζεται η επαρκής χρηματοροή για την επιτυχή εκτέλεση του επιχειρηματικού πλάνου.

Η Optimus Energy, έχοντας ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς τις αναγκαίες υποδομές, τα εργαλεία μηχανικής μάθησης και προσομοιώσεων της αγοράς και τα πληροφοριακά συστήματα για την εκπροσώπηση σταθμών ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών, είναι σε θέση να εγγυηθεί ένα ανώτατο κόστος εξισορρόπησης σε δυνητικούς παραγωγούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις επερχόμενες δημοπρασίες για νέα έργα ΑΠΕ. Η Optimus Energy θα είναι ενεργή στις αναγκαίες διαδικασίες χρηματοδότησης των νέων έργων ΑΠΕ, προς όφελος των παραγωγών και των οίκων χρηματοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο info@optimusenergy.gr ή στο τηλέφωνο 2310-804800.

————————————————————————————————————————————————————————————-

[1] Βάσει του Ν. 4414/2016, οι νέοι σταθμοί ΑΠΕ που θα επιτύχουν στις δημοπρασίες και στη συνέχεια θα κατασκευασθούν έχουν υποχρέωση συμμετοχής στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και υποχρεώσεις εξισορρόπησης εφόσον είναι αιολικοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος άνω των 3 ΜW ή Φ/Β σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος άνω των 500 kW.

[2] Το κόστος εξισορρόπησης αποτελείται από δύο ξεχωριστές χρεώσεις:

 1. το κόστος της εκκαθάρισης αποκλίσεων, και
 2. το κόστος της Χρέωσης Μη-Συμμόρφωσης λόγω σημαντικών αποκλίσεων της ενέργειας που θα πωλείται στις αγορές σε σχέση με την πραγματικά παραχθείσα ενέργεια από τα πάρκα.

Η θεώρηση αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι ο παραγωγός ΑΠΕ θα διαθέτει εξειδικευμένα, τελευταίας επιστημονικής αιχμής εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, προκειμένου να εκτελεί όσο το δυνατόν καλύτερες προβλέψεις για την παραγωγή των πάρκων του. Σε περίπτωση που ο παραγωγός ΑΠΕ δε διαθέτει τέτοια εργαλεία, τότε το κόστος εξισορρόπησης μπορεί να είναι ανέλθει σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *