Υπηρεσίες

“Μεγιστοποίηση της αξίας μέσω της διαχείρισης ρίσκου”

Παρέχουμε στους συνεργάτες μας Παραγωγούς από ΑΠΕ λύσεις που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στο νέο περιβάλλον της αγοράς ενέργειας.

Συγκεκριμένα, η Optimus Energy προσφέρει:

 • Άμεση συμμετοχή στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
 • Ανάληψη ευθύνης εξισορρόπησης και εκκαθάριση των αποκλίσεων πρόβλεψης – παραγωγής
 • Παρακολούθηση και στρατηγικές ελαχιστοποίησης των κινδύνων της αγοράς
 • Πρόσβαση σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, διμερή συμβόλαια (PPAs) και οικονομικά προϊόντα, με τυποποιημένους ή και εξατομικευμένους όρους
 • Μακροχρόνιες συμβάσεις εκπροσώπησης με εγγυημένο κόστος εξισορρόπησης για τη χρηματοδότηση νέων έργων ΑΠΕ με συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης ή διμερείς συμβάσεις πώλησης ενέργειας (PPAs)
 • Υπηρεσίες συμμόρφωσης και αναφοράς για όλους τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς (REMIT, EMIR κ.λπ.)
 • 24/7/365 παρακολούθηση της αγοράς, πληροφορίες αγοράς, περιεκτικές και προσαρμόσιμες αναφορές και συστάσεις από τους ειδικούς μας συνεργάτες
 • Ευελιξία επιλογής συχνότητας πληρωμών και δυνατότητα αυτοτιμολόγησης
 • Τεχνική υποστήριξη και διαμεσολάβηση για την έκδοση και εμπορία Εγγυήσεων Προέλευσης (Πράσινα Πιστοποιητικά) στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
 • Παρακολούθηση καλής λειτουργίας Σταθμών ΑΠΕ
 • Πρόσβαση στο Πληροφοριακό της Σύστημα για αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με την δραστηριότητα εκπροσώπησης των Σταθμών ΑΠΕ

Η Optimus Energy χρησιμοποιεί προηγμένα λογισμικά εργαλεία για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου και τη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών 24/7 με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας των ενεργειακών σας πόρων.

Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε μια ποικιλία συνεργατών, όπως:

 • παραγωγοί αιολικών σταθμών
 • παραγωγοί ηλιακών (φωτοβολταϊών) σταθμών
 • παραγωγοί μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών
 • παραγωγοί μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘΥΑ)
 • παραγωγοί μονάδων βιομάζας/βιοαερίων/βιορευστών
 • εταιρίες (utilities)

Οι εμπορικές μας δραστηριότητες καλύπτουν τόσο τις μακροπρόθεσμες όσο και τις βραχυπρόθεσμες αγορές στην Ελλάδα:

 • προθεσμιακές αγορές και εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές
 • αγορά επόμενης ημέρας
 • ενδοημερήσιες αγορές
 • αγορά εξισορρόπησης και επικουρικών υπηρεσιών
 • αγορά Εγγυήσεων Προέλευσης

Συνεργασία με την Optimus Energy σημαίνει συνεργασία με το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ στην Ελλάδα, γεγονός που μειώνει σε μεγάλο βαθμό την έκθεση στο ρίσκο της αγοράς εξισορρόπησης  για τους συνεργάτες μας. Ξεκινώντας από τη μελέτη των Σταθμών ΑΠΕ του κάθε συνεργάτη μας και την έκθεσή τους στην αγορά, εντάσσουμε βέλτιστα τους Σταθμούς ΑΠΕ στο συνολικό μας χαρτοφυλάκιο, μειώνοντας σημαντικά το κόστος εξισορρόπησης και τη χρέωση εκπροσώπησης.

Η συνεχής προσαρμογή και οι συνεχώς εξελισσόμενες λύσεις για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων συνθηκών στην αγορά είναι ένα χαρακτηριστικό που κάνει την Optimus Energy ξεχωριστή.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες σχετικά με την εκπροσώπηση των ΑΠΕ στην αγοράς ενέργειας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Ζητήστε βοήθειαRequest a <strong>Call Back</strong>

  Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες σχετικά με την εκπροσώπηση των ΑΠΕ στην αγοράς ενέργειας.