Optimus Energy: Τι συνεπάγεται το target model για τους σταθμούς ΑΠΕ – Οι υποχρεώσεις και οι δυνατότητες που δίνουν οι νέες αγορές

Τις νέες υποχρεώσεις, αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τους επενδυτές ΑΠΕ από τη λειτουργία του target model, αναλύουν, απαντώντας στις ερωτήσεις του energypress, τα στελέχη του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ) Optimus Energy, του πρώτου που ιδρύθηκε στην Ελλάδα.

  1. Ποιες αλλαγές αναμένονται στην καθημερινή λειτουργία των ΦΟΣΕ και των έργων ΑΠΕ που εκπροσωπούν, με την έναρξη του Μοντέλου Στόχου (Target Model);

Η συμμετοχή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας δεν αλλάζει ουσιαστικά, αυτό όμως που αλλάζει είναι η ύπαρξη της Ενδοημερήσιας Αγοράς στην οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να διορθώνουν την θέση τους σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται σημαντικά το σφάλμα πρόβλεψης καθώς υπάρχει καλύτερη εικόνα για την διαθεσιμότητα των σταθμών αφενός και για τις μετεωρολογικές συνθήκες αφετέρου. Επιπλέον για τους παραγωγούς που θα επιλέξουν να συμμετέχουν στο χαρτοφυλάκιο των κατανεμόμενων σταθμών θα υπάρχουν προσφορές και στην Αγορά Εξισορρόπησης σε καθημερινή βάση.

Όλα τα παραπάνω τα αναλαμβάνει ο ΦΟΣΕ που εκπροσωπεί τους σταθμούς και επιλέγει τον βέλτιστο τρόπο συμμετοχής στις επιμέρους αγορές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων για τα χαρτοφυλάκια που εκπροσωπεί.

Οι πληρωμές στους συμμετέχοντες της αγοράς θα γίνονται καθημερινά από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας βάσει των προσφορών και των προβλέψεων. Θα υπάρχουν εβδομαδιαίες εκκαθαρίσεις καθώς και τελικές μηνιαίες. Οι παραγωγοί ΑΠΕ έχουν την δυνατότητα να πληρώνονται καθημερινά από τους ΦΟΣΕ που τους εκπροσωπούν βάσει των προσφορών και να εκκαθαρίζονται σε εβδομαδιαία ή/και μηναία βάση εκδίδοντας παραστατικό ή μέσω αυτοτιμολόγησης, σύμφωνα με το αναλυτικό εκκαθαριστικό σημείωμα που θα λαμβάνει από τον ΦΟΣΕ.

  1. Τι αλλάζει στο κόστος εκπροσώπησης για τους σταθμούς ΑΠΕ;

Το κόστος εκπροσώπησης διαμορφώνεται ανάλογα με το μοντέλο που θα επιλέξει ο κάθε παραγωγός. Το πιο συνηθισμένο είναι ο ΦΟΣΕ να αναλαμβάνει την πρόβλεψη παραγωγής των Σταθμών ΑΠΕ τόσο σε προημερήσιο όσο και ενδοημερήσιο επίπεδο, την υποβολή κατάλληλων προσφορών σε όλες τις επιμέρους αγορές της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τη συμμετοχή στην Αγορά Εξισορρόπησης, τη διευθέτηση όλων των θεμάτων διαχείρισης με το ΕΧΕ, τη διευθέτηση όλων των οικονομικών συναλλαγών με τον Οίκο Εκκαθάρισης (ENERGY CLEAR) μέσω ενός Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους και τις συναλλαγές με τον ΑΔΜΗΕ καθώς και όποιο κόστος απόκλισης ή χρέωση μη συμμόρφωσης προκύπτει.

Σε σχέση με την περίοδο πριν την έναρξη του Μοντέλου Στόχου και μέχρι να εφαρμοστούν πλήρως οι χρεώσεις αποκλίσεων στους σταθμούς ΑΠΕ, η διαφορά στο κόστος εκπροσώπησης είναι μικρή και αντικατοπτρίζει κυρίως την εφαρμογή των νέων χρεώσεων στους συμμετέχοντες της αγοράς από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας και το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος που συμβάλλεται με τον κάθε συμμετέχοντα.  Οι αποκλίσεις υπολογίζονται με τον Μεταβατικό Μηχανισμό Βέλτιστης Ακρίβειας πρόβλεψης και διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, ιδιαίτερα για έναν ΦΟΣΕ που εκπροσωπεί ένα μεγάλο αριθμό παραγωγών και σταθμών ΑΠΕ.

Στη συνέχεια και όταν υπάρχει Ενδοημερήσια Αγορά Συνεχούς Συναλλαγής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, θα εφαρμοστούν πλήρως οι χρεώσεις αποκλίσεων και μη συμμόρφωσης και για τα χαρτοφυλάκια ΑΠΕ.

Σε αυτην την φάση αναμένεται μια αύξηση στο κόστος εκπροσώπησης, που θα  περιλαμβάνει πλέον τις αυξημένες χρεώσεις αποκλίσεων, η οποία θα προσδιοριστεί αφού λειτουργήσει το νέο μοντέλο αγοράς και η αγορά εξισορρόπησης κάποιους μήνες. Ακόμη μεγαλύτερη σημασία θα έχει τότε:

  1. το μέγεθος του κάθε ΦΟΣΕ σε όγκο εκπροσωπούμενων σταθμών και χαρτοφυλακίων καθώς το σφάλμα πρόγνωσης και οι αποκλίσεις μειώνονται όσο αυξάνεται το μέγεθος ενός χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και

  2. η τεχνική δυνατότητα του ΦΟΣΕ να παράγει ακριβείς προβλέψεις παραγωγής μέσω της συνεχούς επικοινωνίας με τους σταθμούς ΑΠΕ και ενημέρωσης για τη διαθεσιμότητά τους και φυσικά μέσω εξελιγμένων μοντέλων πρόγνωσης που οφείλει να διαθέτει κάθε ΦΟΣΕ.

Ένας ΦΟΣΕ που εκπροσωπεί πολλούς σταθμούς με σημαντική γεωγραφική και τεχνολογική διασπορά θα μειώνει σημαντικά την αβεβαιότητα μέσω της διαφοροποίησης των χαρτοφυλακίων και του μεγάλου αριθμού των μονάδων και συνεπώς θα ελαχιστοποιεί το σφάλμα της πρόγνωσης. Με αυτόν τον τρόπο θα κρατά το κόστος αποκλίσεων σε χαμηλό επίπεδο.

  1. Υπάρχουν ευκαιρίες βελτίωσης των εσόδων από τις Αγορές για τους παραγωγούς;

Το έσοδο των παραγωγών ΑΠΕ που έχουν υπογράψει συμβάσεις διαφορικής προσαύξησης ΣΕΔΠ προκύπτει από δύο πηγές, αφενός τη χονδρεμπορική αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αφετέρου το premium που καταβάλλεται από τον ΔΑΠΕΕΠ. Το premium υπολογίζεται βάσει της τιμής αναφοράς που έχει εξασφαλίσει ο παραγωγός από διαγωνισμό ή διοικητικά, αφαιρώντας κάθε μήνα την Ειδική Τιμή Αγοράς ΕΤΑ η οποία υπολογίζεται με βάση την τιμή της προημερήσιας αγοράς.

Με την βέλτιστη συμμετοχή στην αγορά μέσω ενός ΦΟΣΕ, στόχος του παραγωγού είναι το έσοδο της αγοράς να είναι ίσο ή και μεγαλύτερο από την ΕΤΑ. Επιπλέον όμως ένας παραγωγός ΑΠΕ που θα επιλέξει να συμμετέχει σε κατανεμόμενο χαρτοφυλάκιο μέσω του Φορέα που τον εκπροσωπεί, θα έχει τη δυνατότητα να εισπράξει πρόσθετα έσοδα από την Αγορά Εξισορρόπησης και να βελτιώσει το τελικό έσοδο του. Σε αυτή την περίπτωση ο σταθμός θα χρειαστεί να δέχεται εντολές κατανομής που σημαίνει να μεταβάλλει ελεγχόμενα το επίπεδο παραγωγής του, εάν φυσικά είναι συμφέρον.

Όλα τα παραπάνω θα γίνονται μέσω της συνεχούς και καθημερινής συνεργασίας με τον ΦΟΣΕ και η βέλτιστη επιλογή στρατηγικής συμμετοχής στις επιμέρους αγορές είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με έμπειρους ΦΟΣΕ που διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία και μοντέλα για την άμεση και ορθή πρόβλεψη παραγωγής και τιμών ενέργειας.

  1. Τι γίνεται με τα έργα ΑΠΕ που λήγει το συμβόλαιο PPA τους;

Κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι σταθμοί ΑΠΕ καλούνται να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν να παράγουν καθώς λήγει το συμβόλαιο PPA που είχαν υπογράψει. Αυτοί οι παραγωγοί έχουν την δυνατότητα επιλογής να συνεχίσουν να λειτουργούν ανανεώνοντας την άδεια λειτουργίας και λαμβάνοντας έσοδα μόνο από τις αγορές.

Δεδομένου ότι δεν έχουν κάποιο premium επιπλέον της τιμής που λαμβάνουν από την αγορά, είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στους κινδύνους και στις ευκαιρίες των αγορών, συνεπώς είναι πολύ σημαντικό να επιλέξουν ΦΟΣΕ που θα τους εξασφαλίσει το μέγιστο δυνατό έσοδο, τόσο μέσω της βραχυπρόθεσμης προημερήσιας αγοράς όσο και μέσω της προθεσμιακής αγοράς και των διμερών συμβολαίων πώλησης σε ενδιαφερόμενους αγοραστές με στόχο την εξασφάλιση σταθερής τιμής αποζημίωσης για μεσοπρόθεσμες χρονικές περιόδους (από λίγους μήνες έως πολλά χρόνια).

  1. Πως θα λειτουργήσουν προϊόντα ιδιωτικών PPA στις Αγορές;

Στην Ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας υπάρχουν ήδη αρκετά έργα ΑΠΕ που επιλέγουν να «κλείσουν» μια σταθερή τιμή αποζημίωσης έξω από διαγωνιστικές διαδικασίες με ιδιωτικά συμβόλαια PPA. Άμεσα θα υπάρξει σχετική ζήτηση και στην ελληνική αγορά η οποία θα προσαρμοστεί ανάλογα με την προσφορά από τους ιδιώτες καταναλωτές και τους προμηθευτές ενέργειας.

Σε κάθε περίπτωση η σύνταξη ενός τέτοιου συμβολαίου απαιτεί μεγάλη προσοχή στους όρους προγραμματισμού παράδοσης της ενέργειας και διασφάλισης και των δύο μερών.

Στην κατεύθυνση αυτή οι ΦΟΣΕ μπορούν να συνεισφέρουν καταλυτικά και να απορροφήσουν σημαντικό μέρος του ρίσκου ενός τέτοιου συμβολαίου μεταξύ παραγωγού και προμηθευτή / καταναλωτή (όπως για παράδειγμα το ρίσκο της καθημερινής πρόβλεψης παραγωγής, υποχρέωση η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει για κάθε σταθμό ΑΠΕ) με τη βοήθεια των χαρτοφυλακίων που ήδη διαχειρίζονται αλλά και εν γένει μέσω της ενεργού συμμετοχή τους στην αγορά, οδηγώντας ουσιαστικά σε ένα αποδοτικό τριμερές σχήμα συνεργασίας (παραγωγός – ΦΟΣΕ – προμηθευτής/καταναλωτής).

Στην χώρα μας η αγορά αυτή είναι ακόμα ρηχή αλλά τα επόμενα χρόνια θα ωριμάσει και θα προσφέρει αξιόλογες ευκαιρίες ιδιωτικών PPA.

Ποια είναι η OPTIMUS

Η Optimus Energy, θυγατρική της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, είναι η πρώτη ενεργειακή εταιρεία που ιδρύθηκε στην Ελλάδα με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκπροσώπησης και οικονομικής βελτιστοποίησης σε Παραγωγούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελληνική χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Αδειοδοτημένη από τη ΡΑΕ ως ο πρώτος Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ (ΦΟΣΕ ΑΠΕ), εκπροσωπεί σήμερα πάνω από 140 Σταθμούς ΑΠΕ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος άνω των 610 MW, μεγέθη τα οποία θα αυξηθούν σημαντικά εντός του 2020, ταυτόχρονα με τη στόχευση επέκτασης των δραστηριοτήτων στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

———————–

Η κ. Στέλλα Ζαχαρία είναι Διευθ/σα Σύμβουλος OPTIMUS ENERGY

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες σχετικά με την εκπροσώπηση των ΑΠΕ στην αγοράς ενέργειας.

Ζητήστε βοήθειαRequest a <strong>Call Back</strong>

    Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες σχετικά με την εκπροσώπηση των ΑΠΕ στην αγοράς ενέργειας.